Στεγαστικά Δάνεια

Η Εταιρεία μας έχει συνάψει συμβάσεις με τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την διαμεσολάβηση έκδοσης στεγαστικών δανείων. Η 25ετής επαγγελματική εμπειρία μας και η εξειδίκευση μας, νομική και χρηματοοικονομική, αποτελεί για τους πελάτες μας εχέγγυο αποτελεσματικότητας αλλά και εξασφάλισής τους ότι θα επιδείξουμε την μέγιστη δυνατή προσοχή στους όρους των συμβάσεων προς όφελος του υποψήφιου δανειολήπτη, ενώ δεσμευόμαστε ότι θα παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, επιδιώκοντας  την όσο το δυνατόν επιτυχέστερη προώθηση της αιτήσεώς του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Για τις υπηρεσίες μας αμειβόμαστε αποκλειστικά από τα τραπεζικά ιδρύματα και είτε οι πελάτες μας ολοκληρώσουν τη διαδικασία εκταμίευσης, είτε υπαναχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο της, δεν επιβαρύνονται με το παραμικρό κόστος.

Οι πελάτες μας απαλλάσσονται από την χρονοβόρα και κοπιαστική διαδικασία της προσωπικής τους ενασχόλησης με την τραπεζική χρηματοδότηση, η οποία δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, απαιτεί συγκέντρωση αρκετών εγγράφων και δικαιολογητικών, ενώ οι νομικές/φορολογικές «παγίδες» μπορεί να προκαλέσουν ανυπέρβλητα προβλήματα ή να προκαλέσουν αθέλητες επιπλοκές (νεος πτωχευτικός Νόμος, κληρονομικές υποχρεώσεις, επίδικες δανειακές σχέσεις /εμπλοκή εγγυητών κλπ)

Η ομάδα των ειδικών χρηματοοικονομικών συμβούλων μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών, συντονίζοντας τα εμπλεκόμενα μέρη για την έκδοση των δανείων κατοικίας, καθώς και την κατεύθυνση προς την εγγυημένα πιο ασφαλή και οικονομική λύση, ενώ οι  δικηγόροι μας αναλαμβάνουν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε βήμα της εκταμίευσης του στεγαστικού δανείου αλλα και να παρασταθούν στα συμβόλαια της αγοραπωλησίας του ακινήτου, ώστε να προστατευθείτε για ενδεχόμενα πραγματικά ή νομικά βάρη.

Κατόπιν επεξεργασίας του πιστωτικού σας προφίλ, σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων για τις πραγματικές δυνατότητες χρηματοδοτήσεώς σας, αφού εξετασθούν όλες οι κρίσιμες παράμετροι που απαιτούνται για την έγκριση της χορήγησης του δανείου σε εσάς προσωπικά.

Το όνομά μας και η δικαστική εμπειρία των νομικών μας συμβούλων στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων δανειοληπτών έχουν αναγνωριστεί και αντιμετωπιζόμαστε με σεβασμό από τις τραπεζες και τα funds ενώ ο όγκος των υποθέσεων που διευθετούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε για λογαριασμό σας με τους καλύτερους όρους και να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες γύρω από την υπόθεση του στεγαστικού δανείου σας. Η KFG αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας, από την σύνταξη του φακέλου, έως και την εκταμίευση του ποσού του στεγαστικού δανείου.

Γενικές Πληροφορίες

Η KFG διαμεσολαβεί στην προώθηση στεγαστικών και πράσινων δανείων  κατοικίας που καλύπτουν τις παρακάτω στεγαστικές ανάγκες:

 1. Αγορά κατοικίας ή οικοπέδου
 2. Κατασκευή / Επισκευή κατοικίας
 3. Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού δανείου
 4. Πράσινο Δάνειο Κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας /Εξοικονόμηση Ενέργειας ,

Στα παραπάνω προσφερόμενα προγράμματα παρέχονται επιπλέον εκπτώσεις περιθωρίου επιτοκίου πρός όφελος του δανειολήπτη ανάλογα με το προφίλ του, την καταθετική /επενδυτική σχέση του με την Τράπεζα και το είδος εξασφάλισης.

Τυχόν παρεχόμενη έκπτωση ενδέχεται να αρθεί σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής της, ενώ για ειδικές κατηγορίες δανειοληπτών, μπορεί να επιτύχει ειδική τιμολόγηση ή και ελκυστικότερο επιτόκιο δανεισμού. Συγκεκριμένα, οι ένστολοι, οι γιατροί και οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορουν να επιτύχουν ευνοϊκότερους όρους, ανάλογα φυσικά με το προσωπικό πιστωτικό προφίλ του καθενός.

Επίσης για τους κατοίκους εξωτερικού, η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να αναλάβει να τους διευκολύνει με νομικές υπηρεσίες υποστήριξης ( πχ έκδοση ΑΦΜ, νομικό έλεγχο στο ακίνητο κτλ.),  με συνεργαζόμενους μηχανικούς (π.χ. τεχνικό έλεγχο ακινήτου) και βέβαια τους συνεργαζόμενους με εμάς  συμβολαιογράφους αλλά και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες  ώστε -χωρίς καθυστερήσεις- να παράσχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες και να τους απαλλάξουμε από το άγχος της ελληνικής γραφειοκρατίας.

Ειδικότερα :

Α. Η διάρκεια του δανείου μπορεί να συμφωνηθεί από 2 έως 30 έτη, ανάλογα με το δανειακό πρόγραμμα επιλογής του πελάτη  και μπορεί να επιλεγεί είτε πρόγραμμα κυμαινομένου επιτοκίου είτε σταθερού.

Β. Μορφές εξασφάλισης που θα απαιτηθούν από την Τραπεζα είναι δυνητικά:

 • η προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου /-ων, εντός της ελληνικής επικράτειας (π.χ. επί κατοικίας, επαγγελματικής στέγης, οικοπέδου). Η προσημείωση υποθήκης εγγράφεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 120% επί του ποσού του δανείου.
 • ενεχυρίαση και εκχώρηση κατάθεσης ή ασφαλιστικού/επενδυτικού προϊόντος (cash collateral, κλπ.) Όταν το δάνειο ασφαλίζεται με προσημείωση υποθήκης, πραγματοποιείται πάντα τεχνικός έλεγχος επί του προσημειούμενου ακινήτου που συμπεριλαμβάνει την εκτίμηση της αξίας του. Η εκτίμηση αυτή διενεργείται με αξιόπιστα πρότυπα εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4152/2013 από ανεξάρτητους εκτιμητές (που δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας), είναι επαγγελματικά επαρκείς και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Ν. 4152/2013.

Το κόστος της εκτίμησης επιβαρύνει τον δανειολήπτη και αναγράφεται στα Έξοδα Δανείου κατωτέρω. Επίσης, πραγματοποιείται πάντα νομικός έλεγχος στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο/κτηματολογικό γραφείο από συνεργαζόμενο με την Τράπεζα δικηγόρο.

Γ. ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ Η οριστικοποίηση της τιμολόγησης και των εξόδων γίνεται κατά την Τελική Έγκριση του δανείου. Ο υποψήφιος δανειολήπτης ενημερώνεται αναλυτικά με το έντυπο Τελικής Έγκρισης (Δεσμευτική Προσφορά) της Τράπεζας, που λαμβάνει προς μελέτη, πριν από την υπογραφή της σύμβασης του Δανείου.

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 1. Ασφάλιση Ακινήτου (Πυρός – Σεισμού) Η ασφάλεια πυρός – σεισμού επί του ακινήτου εξασφάλισης είναι υποχρεωτική για όλα τα ενυπόθηκα δάνεια και το κόστος της καθορίζεται με βάση την κατασκευαστική αξία του ασφαλιζόμενου ακινήτου.

Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν το δανειολήπτη ο οποίος πρέπει να διατηρήσει το προσημειούμενο ακίνητο σε όλη τη διάρκεια του δανείου ασφαλισμένο, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του.

 1. Ασφάλεια Δανείου. Η ασφάλεια του δανείου είναι προαιρετική. Αφορά στην ασφάλιση των ενεχομένων στη σύμβαση του δανείου σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Το κόστος της ασφάλειας δανείου καθορίζεται με βάση το ποσό του δανείου.

Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ενδεικτικό Παράδειγμα Στεγαστικού Δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο και εμπράγματη εξασφάλιση

Για ποσό στεγαστικού δανείου ύψους €100.000 (συνολικό ποσό πίστωσης), με ονομαστικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο 4,10% και για το οποίο συμφωνήθηκε αποπληρωμή σε 360 μηνιαίες δόσεις και παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού €120.000, το συνολικό κόστος της πίστωσης θα είναι €81.379, ήτοι για τόκους ποσό €76.467, για κόστος αποτίμησης ακινήτου εξασφάλισης (δαπάνη τεχνικού/νομικού ελέγχου) €750, για ασφάλεια πυρός σεισμού €4.162 και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα καταβάλει ο δανειολήπτης για την αποπληρωμή του (συνολικό ποσό προς αποπληρωμή) θα ανέρχεται σε ποσό €181.379 και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) σύμφωνα με το Νόμο θα είναι 4,58%.

Ενδεικτικό Παράδειγμα Πράσινου Δανείου Κατοικίας – Εξοικονόμηση Ενέργειας (χωρίς εξασφάλιση)

Για ποσό πράσινου δανείου χωρίς εξασφάλιση ύψους €10.000 (συνολικό ποσό πίστωσης), με ονομαστικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο 7,25% και για το οποίο συμφωνήθηκε αποπληρωμή σε 120 μηνιαίες δόσεις, το συνολικό κόστος της πίστωσης θα είναι €4.313, ήτοι για τόκους ποσό €4.163 και για δαπάνη έγκρισης δανείου €150, και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα καταβάλει ο δανειολήπτης για την αποπληρωμή του (συνολικό ποσό προς αποπληρωμή) θα ανέρχεται σε ποσό €14.313 και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) σύμφωνα με το Νόμο θα είναι 7,99%.

Τα παραπάνω ποσά αναφέρονται μόνο χάριν παραδείγματος και ισχύουν μόνο εφ’ όσον συντρέξουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις (υποθετικά στοιχεία κόστους του συγκεκριμένου παραδείγματος), ώστε οποιαδήποτε μεταβολή τους, μεταβάλλει αντίστοιχα τις ως άνω αναφερόμενες τιμές. Τα ποσά που αφορούν στο συνολικό κόστος της πίστωσης, το συνολικό ποσό προς αποπληρωμή και το ΣΕΠΠΕ είναι ενδεικτικά και μεταβάλλονται ιδίως σε συνάρτηση με τη διακύμανση του επιτοκίου χορηγήσεων. Για τα ως άνω παραδείγματα λαμβάνονται υπόψη οι εξής συμπληρωματικές παραδοχές για τον υπολογισμό: σύμβαση σε ισχύ για όλη τη συμφωνηθείσα διάρκειά της, επιτόκιο αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής, όπως αυτό ίσχυε την ημερομηνία εκταμίευσης του Δανείου, έτος 365 ημερών.

Στ. Πρόωρη αποπληρωμή δανείου: Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης (μερικής ή ολικής) οποτεδήποτε, για όλα τα προϊόντα στεγαστικών δανείων, χωρίς επιβάρυνση.

Ζ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στο γραφείο της Kyros Financial Group στα τηλέφωνα : 210 3636987, 210 3643054 ή 210 3633104 από τις 10:00 μέχρι τις 18:00

Ειδικές νομικές υπηρεσίες σχετικές με την χορήγηση στεγαστικών δανείων

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε ότι απαιτείται για την χορήγηση στεγαστικών δανείων και συνεργάζεται με όλη την γκάμα των εξειδικευμένων επαγγελματιών, (συμβολαιογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, εκτιμητές ακίνητης περιουσίας, ασφαλιστικές εταιρείες, μεταφραστές κλπ)  για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας, είτε είναι Ελληνες, είτε αλλοδαποί, ιδιώτες ή επιχειρήσεις, καθώς απαιτούνται ολοκληρωμένες υπηρεσίες που άπτονται της απόκτησης/ανέγερσης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Η νομική υποστήριξη των πελατών είναι συνεχής  σε οποιοδήποτε στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ενδεικτικά δε παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας. Υπηρεσίες ενημέρωσης για την ύπαρξη διεκδικήσεων, αμφισβητήσεων, προσημειώσεων υποθηκών και υποθηκών, κατασχέσεων καθώς και καταγραφής και μελέτης τίτλων δικαιοπαρόχων  κατόπιν ελέγχου σε αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
 • Κατάρτιση- Έλεγχος σχεδίου Συμβολαίων Αγοραπωλησίας, Προσυμφώνων Αγοραπωλησίας, παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου.
 • Προσημείωση Υποθήκης – Υποθήκη. Σύνταξη κάθε σχετικού δικογράφου για άρση , εξάλειψη και διαγραφή προσημείωσης υποθήκης και υποθήκης. Εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και αρχών  για κάθε σχετικό νομικό θέμα με προσημείωση υποθήκης και υποθήκη.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΩΛΗΤΗ

 • Συγκέντρωση, έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την υπογραφή του συμβολαίου, αποδοχών κληρονομιάς, γονικών παροχών
 • Παράσταση στο συμβόλαιο.

Για τους κατοίκους  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • Έκδοση ΑΦΜ
 • Μετάφραση – επικύρωση απαιτούμενων εγγράφων
 • Διενέργεια όλων των διαδικαστικών πραξεων μετά από παροχή εξουσιοδότησης
Kyros Financial Group