Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος –ΕΣΠΑ

Η Εταιρεία μας, (www.kfg.com.gr) στα πλαίσια της παροχής ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και με τους εξειδικευμένους μελετητές με πολυετή εμπειρία που διαθέτει, αναλαμβάνει την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – ΕΣΠΑ.

Όπως πάντα, κριτήριο μας για την ανάληψη αυτής δραστηριότητας αποτελεί η εξυπηρέτηση πρώτιστα των δικών σας αναγκών και συμφερόντων με προσωπική και άμεση ενημέρωση και κυρίως με ταχύτητα, επαγγελματισμό, εντιμότητα και ΚΥΡΟΣ.

Επιδιώκουμε να σας καθοδηγήσουμε στην υποβολή της προτάσεώς σας έτσι ώστε να είναι επιλέξιμη και να είναι εγκριθούν οι επενδυτικές δαπάνες που θα υποβάλλετε.

Στα πλαίσια αυτά, σας γνωρίζουμε ότι έως τις 15 Απριλίου θα ανοίξει το Νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου, με επιδότηση τουλάχιστον 50% επί του ύψους της επιχορηγούμενης επένδυσης που θα ανέρχεται έως τις 500.000 ευρώ και θα αφορά τις εξής κατηγορίες:
Μεταποίηση, Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών και Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων.

Στις επιχορηγούμενες δαπάνες ενδεικτικά περιλαμβάνονται : Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά μηχανημάτων, δαπάνες προμήθειας πληροφορικών συστημάτων, αναβάθμιση/πιστοποίηση κατά ΙSO, συμμετοχή σε εκθέσεις, προβολή στο internet, επιδότηση θέσεων εργασίας, κ.α.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ. 

Λεπτομέρειες για τις ανωτέρω επιχορηγούμενες δαπάνες θα σας κοινοποιήσουμε, αμέσως μόλις αποκτήσουμε πρόσβαση στις λεπτομέρειες του προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της διαμόρφωσης εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων, όπως αυτές που εξακολουθεί και βιώνει η Ελληνική κοινωνία και οικονομία, υπάρχει πρόθεση της Πολιτείας να υποβοηθήσει όσο περισσότερο γίνεται την πρόσβαση των επιχειρήσεων στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ετσι, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο νέο ΕΣΠΑ αναμένονται να είναι ελαστικότερες απ’ ότι στο παρελθόν και για την υποβολή επενδυτικής προτάσεως ΔΕΝ χρειάζεται τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής.

Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ή έχουν υποβάλλει αίτηση για πτώχευση, ενώ αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Λόγω της αναμενόμενης υψηλότατης ζήτησης για υπαγωγή στα χρηματοδοτικά προγράμματα και προκειμένου να διασφαλίσετε την έγκυρη και τεκμηριωμένη συμμετοχή της επιχειρήσεώς σας, εφόσον ενδιαφέρεσθε για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, κοινοποιήστε ΑΜΕΣΑ την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας με την ένδειξη:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.

Η Εταιρεία μας, διά της παρούσης, αναλαμβάνει την τήρηση εχεμύθειας και
εμπιστευτικότητας ανεξαρτήτως εγκρίσεως του καινοτόμου/ επενδυτικού σας σχεδίου.

Επιδοτήσεις/Αναπτυξιακός Νόμος/ΕΣΠΑ

Συμβουλευθείτε την KFG για το σχέδιο επένδυσης που σας ενδιαφέρει.Kyros Financial Group