ΝΕΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ –  ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΜμΕ)

Το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας (ΕΣΠΑ 2021-2027) στοχεύει στην αναβάθμιση των ΜμΕ, ενθαρρύνοντας επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Περιλαμβάνει εκτός των άλλων  :

  • Κτίρια
  • Εγκαταστάσεις  και  περιβάλλοντες  χώρους
  • Μηχανήματα –Εξοπλισμούς
  • Πιστοποίηση  προϊόντων
  • Δαπάνες  marketing
  • Δαπάνες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας

Συγκεκριμένα :

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗ 1:   ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΜμΕ ) με επιχορήγηση επενδυτικού σχεδίου ύψους € 30.000 – € 200.000
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗ 2:   ΠΡΑΣΙΝΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΜμΕ) με επιχορήγηση επενδυτικού σχεδίου ύψους € 200.001 – € 1.000.000

Είμαστε στη διάθεσή σας, να συζητήσουμε το πλάνο επένδυσης  που σκοπεύετε να υλοποιήσετε, με εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένη και στοχευμένη καθοδήγηση, με σκοπό την επίτευξη επένδυσης, με την αντίστοιχη επιτυχία της επιχορήγησης.

Kyros Financial Group